โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


สารจากผู้บริหาร


 

เรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษาผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

 

            ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทางโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) ได้จัดการศึกษาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลเวียงลออย่างทั่วถึง โดยมติของสภาเทศบาลตำบลเวียงลอ ได้เห็นชอบให้มีการเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3ขวบ) จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) โดยมีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 159 คน ครูและบุคลากร จำนวน 27 คน มีนโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เน้นคุณภาพด้านผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียนสู่เวทีแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ ให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี เครื่องแบบฟรี รถรับส่งฟรี

            เริ่มต้นปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระต่างๆ เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 17 รายการ ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 7 รายการ เหรียญเงิน 5 รายการและเหรียญทองแดง 5 รายการ ซึ่งรวมเหรียญรางวัลระดับองค์กรอยู่ในอันดับที่ 37 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 100 องค์กร ถือได้ว่าทางโรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้บรรลุผลตามเป้าหมายระดับหนึ่ง ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทางโรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามวิชาเอกและประสบการณ์ด้านการสอนทุกกลุ่มสาระ ด้านงบประมาณได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลออย่างเต็มที่ ทำให้การพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านอาคารสิ่งปลูกสร้างมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

            ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทางโรงเรียนจะดำเนินงานตามนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และทั่วถึงต่อไป

 

                                                                                    ด้วยความเคารพและนับถือ

                                                                                         นายอนันต์   เวียงลอ                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

 

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา