โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ติดต่อโรงเรียน


 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 054-448-261
อีเมล์ :   py2chun119@gmail.com

 

ผอ.อนันต์ เวียงลอ
โทรศัพท์ 089-559-7772
อีเมล์ : anan-wl@hotmail.com

 

ครูอรุณ ร่มแก้ว
โทรศัพท์ 091-106-7077
อีเมล์ : acom999@hotmail.com

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา