โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


สัญลักษณ์โรงเรียน


 

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

ความหมาย ของสัญลักษณ์

 

โบราณสถานเวียงลอ ในรูปวงรีสีแดง  คือ ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลเวียงลอ

อนุสาวรีย์พญาลอเหนือโบราณสถานเวียงลอ  คือ บรรพกษัตริย์ผู้ปกครองเวียงลอ

รัศมีสีเหลือง  ๑๑  แฉก  เหนือศีรษะพญาลอ  หมายถึง พญาลอทรงแผ่บารมีให้ความ

            ร่มเย็นเป็นสุขและการศึกษาแก่ประชาราษฎร์ทั้ง  ๑๑  หมู่บ้านในตำบลลอ

รัศมีสีเหลือง  หมายถึง สีแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรม มีมารยาทที่ดีงามตามหลักธรรม

            คำสอนของพระพุทธศาสนา

วงรีสีแดง  หมายถึง สีแห่งความเข้มแข็ง อดทน มีวินัยและความสามัคคี

            ประดุจบรรพบุรุษแห่งเวียงลอในอดีต

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา