โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล


2.
โรงเรียนจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน


3.
โรงเรียนพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็ก เยาวชน ในท้องถิ่น


4.
โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ให้เด็ก เยาวชน สังคมท้องถิ่นมีความปรองดองสมานฉันท์
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยั่งยืน


5.
โรงเรียนประสานความร่วมมือจากชุมชน
และองค์กรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทุกด้าน


 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา