โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


พันธกิจ1.
พัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ให้เด็ก เยาวชน ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน

2.
พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น

3.
ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ให้มีความปรองดองสมานฉันท์ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยั่งยืน

4.
ประสานความร่วมมือจากชุมชน
และองค์กรในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทุกด้าน

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา