โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


วิสัยทัศน์
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา