โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

17

11

9

6

5

6

9

7

8

6

6

8

 

20

12

7

8

11

4

6

5

6

6

0

7

37

23

16

14

16

10

15

12

14

12

6

15

1. นางอุบล สมศักดิ์
2. นางสาววรรศิกา ขัดอุโมงค์

1. นางสาวเบญจรัตน์ กาติ๊บ

1. นางสาววิไลวรรณ บุรีแก้ว

1. นางวานีย์ ท้าวแพทย์
2. นางกาญจนา แต้ศิลปชัย

1. นางสาวชัญญานุช นวลดั้ว
2. นางสาวปริศนา บุญวงศ์

1. นางสาวจิติภา ต๊ะปัญญา
2. นางทับทิม บรรจง

1. นางสาวฑิชานันท์ นามมาลา
2. นายธนวัฒน์ เข็มเพชร

1. นางแพรวา อินทะวิชา
2. นางสาวนารีรัตน์ โปทาหล้า

1. นางสาวนิตยา สลีคำ
2. นายนพรัตน์ เตปิน

1. นายธนากร ฟ้าเลิศ
2. นางสาวชฎาพร จันทราพันธุ์

1. นายพีรพงศ์ คำสองสี

1. นายอรุณ ร่มแก้ว
2. นางนวิยา คติญาติ

 

รวม

98

92

190

 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560


ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

17

12

9

6

4

7

9

7

8

6

6

8

 

18

12

7

7

9

4

6

5

6

6

0

7

35

24

16

13

13

11

15

12

14

12

6

15

1. นางอุบล สมศักดิ์
2. นางสาววรรศิกา ขัดอุโมงค์

1. นางสาวเบญจรัตน์ กาติ๊บ

1. นางสาววิไลวรรณ บุรีแก้ว

1. นางวานีย์ ท้าวแพทย์
2. นางกาญจนา แต้ศิลปชัย

1. นางสาวชัญญานุช นวลดั้ว
2. นางสาวปริศนา บุญวงศ์

1. นางสาวจิติภา ต๊ะปัญญา
2. นางทับทิม บรรจง

1. นางสาวฑิชานันท์ นามมาลา
2. นายธนวัฒน์ เข็มเพชร

1. นางแพรวา อินทะวิชา
2. นายชวลิต เฮียงโฮม

1. นางสาวนิตยา สลีคำ
2. นายวรพงศ์ สีไม้

1. นายธนากร ฟ้าเลิศ
2. นางสาวชฎาพร จันทราพันธุ์

1. นายพีรพงศ์ คำสองสี
2. นางสาวรอยพิมพ์ ชัยศิลป์

1. นายอรุณ ร่มแก้ว
2. นางนวิยา คติญาติ

 

รวม

99

87

186

 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559


ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

อนุบาล 2

อนุบาล 3

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

9

11

7

5

7

9

7

7

7

11

7

 

11

8

7

11

3

5

5

5

12

5

7

20

19

14

16

10

14

12

12

23

12

15

1. นางอุบล สมศักดิ์
2. นางสาววรรศิกา ขัดอุโมงค์

1. นางสาวเบญจรัตน์ กาติ๊บ
2. นางสาววิไลวรรณ บุรีแก้ว

1. นางสาวชัญญานุช นวลดั้ว

1. นางวานีย์ ท้าวแพทย์
2. นางกาญจนา แต้ศิลปชัย

1. นางสาวภัทรชนันท์ ลำน้อย
2. นางสาวปริศนา บุญวงศ์

1. นางสาวจรวยพร กิติยะ
2. นางสาวจิติภา ต๊ะปัญญา

1. นางสาวฑิชานันท์ นามมาลา
2. นายธนวัฒน์ เข็มเพชร

1. นางแพรวา อินทะวิชา

1. นายทรงพล กาณะรักษ์
2. นางสาวนิตยา สลีคำ

1. นายธนากร ฟ้าเลิศ
2. นายพีรพงศ์ คำสองสี

1. นายอรุณ ร่มแก้ว
2. นางนวิยา คติญาติ

 

รวม

90

80

170

 

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา