โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


๑.  นายสมชาย  เข็มเพชร

๒.  นางปราณี  สีไม้

๓.  พระครูอดุลสุนทรการ

๔.  นายวิทวัส  หลายแห่ง

๕.  นายเดช  รุ่งเรือง

๖.  นายอดุลย์  พันธุระ

๗.  นางสมพิษ  ไข่ทา

๘.  นายอรุณ  ร่มแก้ว

๙.  นายอนันต์  เวียงลอ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนองค์กรเอกชน

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้แทนครู

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา