โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประวัติของโรงเรียน


 

ประวัติโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

 

            โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) มีชื่อครั้งแรกว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลลอ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  กระทรวงมหาดไทย” และต่อมาเปลี่ยนชื่อว่า “โรงเรียนบ้านปางป้อม” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2478  เดิมมีเนื้อที่โรงเรียน จำนวน  3 ไร่  2  งาน และนายไล  เวียงลอ  ผู้ใหญ่บ้านปางป้อมในขณะนั้นได้บริจาคที่ดินสมทบจำนวน  ไร่  79  ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่  8  ไร่  2  งาน  79  ตารางวา  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ พย.008  กรมสามัญ และสนามกีฬา  มีนายทอง  ศรีคำ  เป็นครูใหญ่คนแรก

            ในปี พ.ศ.2523  ได้โอนตามพระราชบัญญัติกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาล ไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

            วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546

            ได้มีการถ่ายโอนเป็นโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)  สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2557  มีผู้บริหารโรงเรียนถึงปัจจุบัน  รวมจำนวน  24  คน  ปัจจุบันมี นายอนันต์  เวียงลอ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีอาคารเรียนจำนวน  หลัง  อาคารประกอบ  หลัง  ส้วมครูและนักเรียนจำนวน  หลัง  ก่อสร้างโดยงบประมาณของทางราชการ และประชาชนร่วมกันก่อสร้าง  มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  4  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านปางป้อมเหนือ  หมู่ที่ 2,  บ้านปางป้อมใต้  หมู่ที่ 4,  บ้านปางป้อมใหม่ หมู่ที่ 7 และบ้านปางป้อมกลาง  หมู่ที่ 9  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา