โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1(3 ขวบ)ถึง ม.3 ทุกวันและเวลาราชการ
"เรียนดี เรียนฟรี เครื่องแบบ ชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมืองฟรี มีรถรับ-ส่งฟรี และมีหลักสูตรว่ายน้ำฟรี"

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
ระดับชั้น ป.4 - ม.3
วันที่ 7-9 ก.พ.61 ณ ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดชั่วคราว บ้านขัติยศ

 

หน้าถัดไป

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา