โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


ช่วงพายุฤดูร้อน
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) ได้รับความเสียหาย
เฝ้าระวังวาตภัยที่จะเกิดขึ้นซ้ำ

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) รับสมัครนักเรียน
เรียนว่ายน้ำภาคฤดูร้อน(Summer) หลักสูตร "ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด"
เริ่มสอน 1 เมษายน เป็นต้นไป ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)

 

ประมวลภาพ "พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2560"
ระดับปฐมวัย , ระดับประถมศึกษา , และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นแรก
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1(3 ขวบ)ถึง ม.3 ทุกวันและเวลาราชการ
"เรียนดี เรียนฟรี เครื่องแบบ ชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมืองฟรี มีรถรับ-ส่งฟรี และมีหลักสูตรว่ายน้ำฟรี"

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
ระดับชั้น ป.4 - ม.3
วันที่ 7-9 ก.พ.61 ณ ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดชั่วคราว บ้านขัติยศ

 

หน้าถัดไป

 

 

ข่าว

 

 

ข่าวการศึกษา

 

ข่าว IT

ข่าวการศึกษา